Kundalini energie en Kristalkinderen
(verschenen in mei 2006 in maandblad Spiegelbeeld)

In mijn praktijk werk ik regelmatig met mensen bij wie de Kundalini-energie (=levensenergie) stroomt, soms met prettige gevolgen, soms met minder prettige gevolgen. Ook kinderen kunnen al ongemakken ervaren, echter om allerlei andere redenen. Het is meestal de ‘ratio’ van onze volwassen linkerhersenhelft die hen beperkt. De Kundalini is een geweldige kracht in ons en kinderen die deze energie ervaren moeten op de juiste wijze worden begeleid. Zij zijn het immers die in onze toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen in de veranderingen die onze wereld tegemoet gaat. Aan de ene kant zullen ze alles moeten leren om hun plek in de wereld in te kunnen nemen, aan de andere kant zal hun spiritualiteit moeten worden gevoed om hun kracht te bewaken. Ouders en onderwijs zullen zich hierbij aan moeten passen en respect moeten ontwikkelen voor hun belevingswereld.

Als de Kundalini, de innerlijke energiestroom, eenmaal door ons stroomt vanaf onze stuit tot de kruin, kan deze er soms voor zorgen dat er tijdelijk veel ongemak is, in de vorm van onbestemde angsten, innerlijke onrust en allerlei ‘psychologische’ klachten (soms worden ADHD, dislexie, autisme, contact- en concentratiestoornissen genoemd). In een eerder artikel maakte ik al duidelijk dat sommige volwassenen angststoornissen kunnen ontwikkelen, waarbij men zich niet zichzelf voelt en geen kontakt meer heeft met de realiteit. Kinderen kunnen vooral in de war raken van de kloof die ze ervaren tussen hun eigen beleving en de wereld die zich aan ze voordoet. Maar soms hebben ook zij al min of meer dwangmatige manieren bedacht om met hun angst en bezorgdheid om te gaan, omdat ze erg hun best moeten doen mee te komen met de wereld. Ze hebben dan al vroeg geleerd hun linker hersenhelft niet zuiver te benutten, maar te gebruiken om hun angsten te bezweren. Ze kunnen dan allerlei magische gedachten hebben, vreemde verklaringen hebben voor hun beleving of strategieën hebben ontwikkeld om te kunnen overleven.

Hoe kunnen we de Kundalini herkennen?
Allereerst lijkt het erop dat alleen diegenen die zelf dit proces hebben doorlopen deze energie herkennen. Ze ervaren het soms als een kristalhelderde energie. Deze energie is dezelfde als de kosmische energie. Er is een aangename koelte om ons heen, een zuivere lucht, we hebben een prettige smaak in de mond, kunnen makkelijk ademen, ervaren een aangename zachte sfeer direct om ons lichaam. Je kunt deze kristalzuivere energie om anderen heen pas ervaren als jouw eigen Kundalini stroomt of zoals bij kristalkinderen; als ze zonder voorbehoud zijn afgestemd op de kosmische energie. Dus als je je bewustzijn al op een hoger niveau hebt ontwikkeld, en hoger kunt waarnemen kun je deze prachtige energie ervaren. Is Kundalini bij jou ontwaakt, dan herken je dus op een bepaald moment de Kundalini bij anderen. Het proces is onnavolgbaar en pas als je het zelf hebt doorlopen kun je het bij anderen respecteren en herkennen. Ook ben je dan in staat als ervaringsdeskundige te ondersteunen, mits je de kracht van de Kundalini serieus neemt en weet wat de energie kan bewerkstelligen.

Chakra’s en Kundalini komen elkaar tegen in dit proces, want de chakra’s vertegenwoordigen onze ontwikkeling (‘ons inwijdingsproces’) stap voor stap. Zijn er zaken blijven liggen of zijn er nog veel beperkingen dan manifesteren deze zich in de chakragebieden.
Veiligheid, gevoel, kracht en macht, emotie en verbinding, creatie, inspiratie en verbondenheid met de eenheid, liggen besloten in de chakra’s. Mocht er iets zijn dat belemmert, dan moet dat eerst worden opgeruimd door de Kundalini. Pas dan kunnen al deze aspecten zich vrij ontwikkelen.

Kristalkinderen
Kundalini energie komt momenteel collectief op gang en verenigt de linker en rechter hersenhelften met elkaar. Er worden ook steeds meer kinderen geboren met deze actieve energie. Ze zijn nog volledig afgestemd op de energie en sporen hun ouders aan om hun eigen bewustwordingspoces te beginnen. Kundalini heeft namelijk de kwaliteit anderen ook in beweging te brengen.
Kort gezegd: de energie van deze kinderen raakt de ouders aan en brengt ze in hun ‘inwijdingsproces’.
Jonge kinderen zijn natuurlijk nog vrij van zorgen en beperkingen. De chakra’s stromen heel natuurlijk en de aspecten per chakra kunnen zich vrijuit ontwikkelen als zij er de kans voor krijgen. Zij reageren intuitief, maar zijn ook heel slim. Emotioneel intelligent en energiek. Dat is de reden dat volwassenen hen moeten beschermen. Want omdat deze kinderen zo open zijn, kunnen ze ook makkelijk uit balans raken. Vaak herstellen ze wel makkelijk, en hun loyaliteit kent bijna geen grenzen. Soms lijkt het alsof ze erg wijs zijn en ‘weten’.

Hoe komt het dat de Kundalini op gang komt?
Onze collectieve ontwikkeling naar een ruimer bewustzijn helpt ons daarbij. Ook slaat de aarde volgens sommige berichten al geruime tijd gigantische hoeveelheden energie op. Zonnevlekken en Gammastralen bezorgen de aarde enorme energiegolven die ons in beweging brengen. Er komt veel meer energie vrij in de kosmos en die bereikt de aarde, zo simpel lijkt het. Soms kun je deze energie voelen, kun je er bijvoorbeeld wakker van worden en niet meer in slaap komen. Je kunt allerlei ongemak ervaren tijdens deze energiegolven: trillingen over je hele lijf, transpiratieaanvallen, griepverschijnselen, gewrichtspijnen, angsten of luciditeit.
Allereerst zullen gevoelige mensen aangeraakt worden door deze energie, zij zijn er immers al redelijk op ingesteld. Er komt misschien pijn vrij en oud verdriet, ongemak ook. De energie trilt feitelijk los wat we los moeten laten. Energie trilt. Ook onze energie. Emoties en gedachten bestaan ook uit energie. De toegenomen energie maakt dat we massaal loslaten momenteel. Ons lichaam wordt als het ware opnieuw ingesteld op deze nieuwe ‘hogere’ energie. Het is alsof er grote opruiming wordt gehouden in onze chakra’s en ons energiesysteem.

Het doven van de energie
Kundalini ‘dooft’ tijdelijk als anderen deze energie bij ons bedekken vanwege hun angsten en onzekerheid of als er niet voldoende voeding in onze omgeving is. Als onze aura steeds wordt gevoed met lagere emotionele frequenties zal dat zeer ongemakkelijk voelen. We herkennen de Kundalini energie dan niet (meer) bij onszelf. Zodra we bij anderen zijn met dezelfde of hogere energie worden we weer gevoed en zullen we ons een stuk lichter en vrijer voelen. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat we als volwassenen deze energie serieus nemen. We ontnemen onze kinderen anders hun kracht. Televisie kun je in dit licht ook beschouwen als een medium dat kinderen (en volwassenen) makkelijk uit hun kacht haalt.

Linker-en rechterhersenhelft
Tot nu toe reageerde de linker hersenhelft: de schijnbaar logische, rationele helft in ons bedenkt voortdurend oplossingen voor alle ervaren problemen en een enorme controle ontstaat momenteel in de samenleving. De politiek, het bedrijfsleven en alle belangrijke stromingen in de samenleving reageren nog sterk vanuit de linker hersenhelft en wel op een beperkende manier. ‘Links’ bedenkt veel van de soms ‘uitputtende’ wetenschappelijke benaderingen waar we nu met zijn allen onder lijden.
Alle belangrijke uitvindingen worden mijns inziens gedaan als links en rechts goed samenwerken. Intuïtie is namelijk belangrijk bij het vinden van nieuwe zaken. Dromen en ‘groot’ denken zijn nodig om buiten bestaande grenzen te gaan. De uitwerking van een idee echter vindt vooral plaats vanuit de linkerkant. Als de rechterkant meer betrokken zou worden bij het uitvoeringsproces, zou de aarde minder uitgeput raken en zouden we onnuttige zaken niet verder ontwikkelen. We zouden deze kracht eerder gaan gebruiken om de aarde te ondersteunen.

De krachten van beide kanten in ons ontwikkelen is van groot belang
Gevoelige mensen hebben een sterker ontwikkelde rechterhersenhelft. Deze kant is voedend en moederlijk. Ze respecteert de organische structuren om ons heen. Ze voelt zich verbonden met de natuur en moeder aarde. Ze reageert ook heel heftig emotioneel bij tijd en wijle, zeker op dit moment, nu er zich zoveel gevaarlijke en onveilige zaken voordoen (oorlog, armoede, honger, manipulatie). Gebleken is dat het rationele brein, maar waarschijnlijk de gehele Neocortex dan tijdelijk uitgeschakeld kan worden. We reageren dan alleen vanuit instinctieve driften als angst, vijandigheid, vluchten etc. We raken uit onze daadkracht, want sterke angst en woede verlammen ons eerder dan dat ze ons in beweging brengen. Gevoelige mensen zullen dus hun daadkracht meer moeten ontwikkelen. Dat is werkelijk nodig! Als we krachtig worden zullen we de wereld kunnen veranderen! Dat is de reden dat we ons allerlei aspecten die door de linkerhersenhelft worden gerepresenteerd eigen moeten maken als (hoog)gevoelig mens. We mogen deze aspecten niet afwijzen, we hebben ze nodig om een zekere CommonSense te ontwikkelen bij onszelf, ervoor te zorgen dat voelen en denken met elkaar in evenwicht komen.
Rationele mensen wijzen vaak te veel gevoel af. Zij zullen moeten accepteren dat ze de ratio niet helemaal zuiver gebruiken, eerder om hun angsten te beredeneren dan om te creëeren. Zij zullen dus weer moeten leren te voelen, zonder altijd oplossingen te zoeken voor ongemak en pijn. Als zij het gevoel niet afwijzen maar durven te omarmen, zullen ook zij in hun kracht gaan staan en anderen bekrachtigen.
Dit is dus de reden waarom ‘linkerhersenhelftmensen’ hun gevoel moeten ontwikkelen en ‘rechterhersenhelftmensen’ hun logische, ‘denkende’ linkerkant moeten activeren.
Als linker- en rechterkant (mannelijke en vrouwelijke kacht) in ons verenigd worden zal de Kundalini, de creëerende kracht, in ons vrijuit kunnen stromen.

Hoe kun je je kristalkind helpen?
Kinderen staan aan de wieg van hun ontwikkeling. Hun brein ontwikkelt zich in hun eerste jaren en ze leren gaandeweg op een juiste, evenwichtige manier te reageren op ervaringen. Input uit hun omgeving is heel belangrijk hierbij. Ze nemen makkelijk overtuigingen over van de volwassenen om zich heen.
Heb jij als ouder eerder geleerd je linkerhersenhelft te gebruiken om te beredeneren en je angsten te bezweren, dan om te creëeren, dan zul je nu iets moeten ondernemen om je kristalkind te helpen. Het is ook belangrijk je bewust te worden van de energie in en om je heen.
Als je je kristalkind wilt helpen zichzelf te ontwikkelen zonder al te veel ongemak is het allereerst nodig je te ontdoen van angst en onzekerheid. Als jij bang bent zal het kind zich afstemmen op jou en zich afscheiden van de Kundalini. Jouw angst beperkt dus feitelijk je kind. Ook zul je je kind moeten beschermen tegen allerlei negatieve impulsen die nu zo makkelijk vrijkomen in onze samenleving. Prestatiegerichtheid is daarbij niet het enige dat nu nog thuishoort in de opvoeding van kleine kinderen. Het leren omgaan met hun eigen kracht moet eigenlijk voorop staan. Bedenk ook dat dit kind je eigenlijk iets leert: namelijk gaandeweg je eigen kracht te ervaren!

In onze kracht komen
Kundalini is manifesterend. Het helpt ons te creëren. Zuivere creatie ontstaat als denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn, als linker- en rechterhersenhelft in balans zijn, als de Kundalini ons voorhoofdchakra bereikt. Onze keel- en hartchakra doen momenteel het voorwerk, we leren liefde en vertrouwen steeds meer als uitgangspunt te nemen en onze keelchakra helpt ons te creëren. Groeien door lijden (karma) is binnenkort voorbij. We zullen in de toekomst groeien door onze nieuwe werkelijkheid te creëren. Op dit moment creëren we nog een beperkende angstige werkelijkheid. Maar hier zullen we boven uitstijgen.

Hoe zal die werkelijkheid er dan uitzien als we onze angsten gedag zeggen? Dit maakt ons nu erg onzeker op dit moment. Als we bang zijn en blijven, zal het een angstige werkelijkheid blijven. Zijn we bevrijd van angsten en voelen we ons veilig, dan zal onze toekomst een stralende toekomst zijn. Om dit te kunnen creëren met elkaar zijn momenteel zoveel mensen zich aan het ontdoen van onbewust beperkende angsten.

Ben jij ouder van een kristalkind? Wat kun je dan doen?

1. Maak eens de balans op van wat je allemaal doet en moet van jezelf. Geef prioriteit aan belangrijke zaken. Wat moet je allemaal van jezelf of van anderen? Wil je dat ook doen? En: kan je dat dan ook doen? Wil je niet te veel doen?
2. Leer je te ontspannen. Leer te leven met de flow. Kinderen doen dat ook. Ben je gespannen? Maak je je zorgen? Ben je bang? Doe er iets mee! Hiermee help je je kind als geen ander!
3. Wees gegrond. Gronden is: jezelf serieus nemen, het heft in handen nemen, assertief zijn, keuzes maken, een standpunt innemen. Ook een goed lichaamsgevoel hebben is gronden, je lichaam dat ben jij.
4. Ken je kwaliteiten en je valkuilen. Wat voor een ouder wil je zijn? Wie wil je zijn? Waar liggen in dit geval jouw valkuilen? Perfectionisme? Alles op orde willen hebben? Ben je zorgzaam, dan neem je misschien soms een te beschermende rol op je. Ben je tolerant, dan laat je misschien soms te veel over aan het kind.
5. Hanteer principes waar je achter kunt staan, in plaats van overgenomen overtuigingen (van familie, mede-ouders, vriendinnen etc.) Principes zijn bijvoorbeeld: respect, geduld, moeiteloosheid, dienstbaarheid. Laat beperkende overtuigingen dus los, ontdoe je van ballast uit het verleden.
6. Kijk en luister goed naar je kind. Neem nooit aan dat je kind het al weet. Beschouw het niet als een mede-volwassene, maar als een kwetsbaar kind dat volop aan het leren is en van alles nodig heeft. Stem je op je kind af.
7. Neem de rol van moeder of vader op je.
8. Leer emoties van jezelf en anderen te accepteren. Zoek je eigen waarheid en respecteer andermans waarheid.
9. Wees steeds opnieuw de volwassen begeleider, die echter ook kind kan zijn van tijd tot tijd.
10. Durf risico’s te nemen. Altijd mee willen gaan in de waarheid van anderen beperkt je. Neem een eigen standpunt in over de gevoeligheid van je kind. Dat maakt het eenvoudiger antwoorden te vinden als iets zich voordoet. Je staat erdoor in je kracht en geeft je kind het gevoel achter hem/haar te staan!

Ik wens je veel moed en wijsheid!
Sylvia van Zoeren
Mei, 2006
De Praktijk, centrum voor hypnotherapie en hooggevoeligheid, Kanaaldijk 88, Alkmaar
www.hooggevoeligheid.org